Bike Sant Pere S.L.U. - Lloguer de Bicicletes a Sant Pere Pescador

Condicions generals de contractació

1 Parte contratante y duración del contrato 1.a Parte contratante: El arrendador: Bike Sant Pere S.L.U. Carrer de San Sebastia, 43 17470 Sant Pere Pescador NIF: ESB13909577 y el arrendatario: La persona nombrada en la confirmación de la reserva. Las bicicletas/eBikes mencionadas en el formulario de alquiler, así como otros accesorios, se ponen a disposición del arrendatario en perfectas condiciones de uso durante el periodo establecido en el contrato. El arrendatario abonará el precio del alquiler por adelantado al formalizar el contrato. El pago se efectuará mediante tarjeta de crédito (Visa, Mastercard) o PayPal. Se aplicarán los precios de la lista de precios vigente en el momento del alquiler. 1.b Durada del contracte i responsabilitat en cas de retard en la durada del contracte La relació de lloguer es conclou pel període indicat a la reserva o al contracte de lloguer. Cada dia de recollida i devolució es considera un dia complet de lloguer. Si el dia de recollida i el dia de devolució coincideixen, aquest dia només es cobrarà una vegada. En cas de retard a la devolució, el contracte de lloguer no es prorrogarà automàticament. Si l’arrendatari no torna l’objecte de lloguer a l’arrendador en finalitzar el període de lloguer acordat, incorre en mora. Les despeses de demora es determinen a la llista de preus vigent i ascendeixen com a mínim a un dia de lloguer. 1.c Lliurament i recollida de l’objecte d’arrendament L’objecte d’arrendament es lliurarà a l’arrendatari entre les 9:00 i les 11:00 hores del dia d’acceptació. El dia de la devolució, l’objecte de lloguer haurà d’estar llest per a la devolució abans de les 18.00 hores i es lliurarà a l’arrendador al mateix lloc. 1.d Lliurament i devolució abans de finalitzar el període de lloguer acordat L’arrendatari haurà d’inspeccionar minuciosament l’objecte de lloguer al moment del lliurament. A petició del llogater, s’elaborarà un informe de lliurament i una fotografia de l’objecte llogat, que passaran a ser objecte del contracte. El lliurament només es farà contra la signatura de l’arrendatari i la presentació d’un document d’identitat. Si un objecte de lloguer es torna abans del final del període de lloguer acordat contractualment, l’arrendatari no té dret al reemborsament de la diferència. Això no afecta el dret de rescissió extraordinària per causa justificada. Hi ha una causa important si, tenint en compte els interessos de les dues parts i considerant totes les circumstàncies del cas concret, no es pot esperar raonablement que la part que rescindeix continuï la relació contractual fins a la finalització acordada o fins a l’expiració del termini de preavís. El mal temps, les temperatures excessives, les sensibilitats personals, les malalties o els problemes de salut no són motius de rescissió extraordinària. 1.e Preus Els preus són preus bruts, inclòs el 21% d’IVA. 2 Ús de lobjecte llogat, notificació de danys i altres obligacions, devolució de lobjecte llogat 2a Ús de l’objecte llogat i ús no autoritzat La bicicleta i els altres objectes llogats seran lliurats per l’arrendador en bon estat. L’arrendatari està obligat a fer un ús adequat i curós dels objectes llogats ia respectar les normes de circulació. L’arrendatari declara que es troba en perfecte estat de salut, que és capaç de muntar amb bicicleta, que té el control de l’equip llogat i que disposa de l’assegurança de viatge i de malaltia necessària per fer excursions amb bicicleta per Europa. L’arrendatari que lloga més d’una bicicleta declara que tots els conductors de les bicicletes que lloga: es troben en perfecte estat de salut, són capaços de anar amb bicicleta, tenen el control necessari de l’equip llogat i disposen de les assegurances de viatge i metge necessaris per emprendre activitats ciclistes a Europa. L’objecte de lloguer no es pot utilitzar amb fins de prova, en el trànsit comercial, per a un viatge a l’estranger o amb fins il·legals sense el consentiment per escrit de l’arrendador. És obligatori utilitzar un casc homologat per a l’ús previst. No es permet el transport de passatgers, altres éssers vius i altres objectes. No està permès realitzar modificacions, ampliacions o altres intervencions a l’objecte de lloguer. No es permet l’ús de l’objecte de lloguer sota els efectes de l’alcohol o les drogues. L’objecte de lloguer només el pot conduir l’arrendatari. No és permès el subarrendament sense el consentiment exprés de l’arrendador. 2.b Assistència a Carretera L´arrendador ofereix assistència gratuïta en cas d´avaria de la bicicleta causada per problemes materials o per culpa de l´arrendador. Això no obstant, això no s’aplica a les avaries causades per l’arrendatari. Per exemple, l’arrendatari disposa d’un equip de reparació gratuït per reparar una roda punxada. Si l’Arrendatari no pot canviar un pneumàtic o necessita l’assistència de l’arrendador per altres raons de què sigui responsable, s’incorrerà en les despeses següents: Despeses de desplaçament + temps de reparació Despeses de desplaçament: 30€. Despeses de mà d´obra per a la reparació: 45€/h. El temps de reparació resulta del temps de treball*despeses de mà d’obra Si la bicicleta no es pot reparar, se substituirà per una altra. (vegeu 2.d.) Si la bicicleta ha de ser substituïda per raons de què és responsable l’arrendatari, s’aplica 4.a. 2.c Obligació de notificació de danys La notificació de danys, accidents o robatoris la pot fer l’arrendatari a l’arrendador per telèfon en aquest número ( +34 622826342 ). L’arrendatari ha d’informar l’arrendador de qualsevol tipus de dany, causat per culpa o no, immediatament i sense ser-ne requerit. Si com a conseqüència dels danys l’objecte de lloguer deixa de ser apte per utilitzar-lo, l’arrendador ha de proporcionar a l’arrendatari un objecte de lloguer equivalent, en la mesura que les capacitats de l’arrendador ho permetin. 2.d Substitució del bé arrendat En el moment del lliurament del bé arrendat, l’arrendatari en comprovarà l’estat d’ús. Si es detecta algun defecte que faci que l’objecte d’arrendament no sigui apte per utilitzar-lo, l’objecte d’arrendament es canviarà gratuïtament per un substitut funcional del mateix valor. El canvi a una altra categoria només es pot fer si la capacitat de l’arrendador ho permet. Si hi ha un canvi per qualsevol altre motiu, s’aplicaran els preus de la categoria de preus corresponent. 2.e Obligació de denunciar robatori i accident En cas de veure’s implicat en un accident de trànsit amb l’objecte de lloguer o en cas de robatori, l’arrendatari ho haurà de notificar immediatament a la policia local i l’arrendador serà informat sense demora. En cas d’incompliment, l’arrendatari serà responsable de tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment d’aquesta obligació. L’arrendador ha de proporcionar a l’arrendatari un objecte de lloguer del mateix valor, en la mesura que les capacitats de l’arrendador ho permetin. En cas d’accident, l’arrendatari haurà de presentar a l’arrendador un relat detallat per escrit del desenvolupament de l’accident, incloent-hi un croquis. L’informe haurà de contenir, en particular, els noms i les adreces de totes les persones implicades i dels testimonis, així com els números de matrícula dels vehicles implicats. L’arrendador serà indemnitzat per l’arrendatari per totes les multes, advertències, taxes i altres despeses que se li imposin com a conseqüència de les infraccions esmentades. 2.f Devolució Després de la finalització de la relació de lloguer, l’Arrendatari està obligat a tornar l’objecte de lloguer al seu estat original. L’estat de càrrega de la bateria en pot diferir. El lliurament es realitzarà al mateix lloc del lliurament i l’objecte de lloguer haurà d’estar llest per a la seva devolució abans de les 18.00 hores. La neteja final està inclosa al preu del lloguer. L’arrendatari haurà de portar una còpia del contracte en tornar l’objecte de lloguer. Si l’arrendatari vol tornar la bicicleta en un altre lloc, Bike Sant Pere no es fa responsable del trasllat de les persones ni de córrer amb les despeses. L’arrendatari haurà de contractar un servei de transport i córrer amb les despeses pel vostre compte. 3 Responsabilitat de l’arrendador per danys 3a Abast de la responsabilitat de l’arrendador Queden excloses les reclamacions per danys i perjudicis per part de l’arrendatari, llevat que tot seguit s’indiqui el contrari. Això també s’aplica als representants i auxiliars executius de l’arrendador si l’arrendatari fa valer davant d’ells drets d’indemnització per danys i perjudicis. Queden excloses les reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis per part de l’arrendatari per lesions a la vida, la integritat física o la salut, així com les obligacions contractuals essencials que s’hagin de complir necessàriament per assolir l’objectiu del contracte. No s’aplica el mateix a les reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis per incompliment d’obligacions per negligència greu o dol de l’arrendador o del seu representant legal o auxiliar executiu. En cas d‟incompliment d‟obligacions per negligència lleu, la responsabilitat de l‟arrendador es limitarà al dany mitjà directe previsible i típic del tipus de servei. Això també s’aplica als incompliments per negligència lleu del representant legal o de l’auxiliar executiu. 3.b Exclusió de responsabilitat en cas dús no autoritzat i limitació de responsabilitat En cas dús no autoritzat i/o il·lícit de la propietat arrendada dacord amb la clàusula 2a, lArrendador no serà responsable. Les limitacions de responsabilitat s’aplicaran a les despeses de l’arrendatari que hagin resultat inútils a causa de la decisió del servei de lloguer. L’arrendatari eximeix l’arrendador de la responsabilitat davant de tercers derivada de l’incompliment culpable per part de l’arrendatari d’una obligació derivada del present contracte. Les declaracions i explicacions relatives als serveis de l’arrendador s’entenen exclusivament com a descripció de la qualitat i no com a garantia o assegurament d’una propietat. Les declaracions relatives a fi dels serveis només constituiran garanties o seguretats en sentit jurídic si es realitzen per escrit i s’assenyalen expressament i literalment com a “garantia” o “seguretat”. La responsabilitat de l’arrendador per reclamacions contractuals es limitarà al preu del lloguer si: aa) la reclamació es basa en un perjudici per a la vida, el cos o la salut del client o de les persones transportades, que no es base en un incompliment intencionat o negligent de les obligacions per part del propi arrendador o d’un representant legal o auxiliar executiu de l’arrendador bb) la reclamació d’altres danys i perjudicis no es basa en una infracció greument negligent de les obligacions per part del mateix arrendador o d’un representant legal o auxiliar executiu de l’arrendador. 4 Responsabilitat de l’arrendatari per danys i perjudicis 4a Responsabilitat general de l’arrendatari L’arrendatari serà responsable dels danys causats durant el període de lloguer. L’arrendatari serà responsable de les pèrdues i de l’incompliment d’altres obligacions contractuals. Si es produeix una pèrdua concreta d’ingressos per lloguer a causa d’un període de reparació més llarg com a conseqüència de danys causats per l’arrendatari a l’objecte de lloguer, l’arrendatari és responsable de cada dia de reparació fins a l’import d’un dia de lloguer. En cas de danys, l’arrendatari és responsable, en particular, dels costos de reparació i de les peces de recanvi. En cas de destrucció de lobjecte de lloguer, la responsabilitat es mesurarà segons el preu vigent per a lobjecte de lloguer corresponent dacord amb els preus de venda al públic recomanats pel fabricant, tenint en compte el grau de desgast. D’aquest preu se’n deduirà el lloguer pagat per l’arrendatari. Altres danys no es veuran afectats. 4.b Responsabilitat en cas de robatori En cas de robatori o altra pèrdua de l’objecte de lloguer, l’arrendatari serà responsable davant de l’arrendador. En aquest cas, la responsabilitat es calcula segons el preu actual de l’objecte de lloguer d’acord amb els preus de venda al públic recomanats pel fabricant, tenint en compte el grau de desgast, però com a mínim la quantitat següent: Categoria 1-800 Categoria 2 – 1500 Categoria 3 – 3500 Categoria 4 – 5000 4.c Reemborsament de la suma de responsabilitat en cas de troballa Si l’objecte de lloguer és dins dels sis mesos posteriors al robatori, l’arrendador reemborsarà a l’arrendatari el valor actual de l’objecte de lloguer fins a l’import de la suma de responsabilitat. 4.d Cobertura de l’assegurança Cada bicicleta llogada per l’arrendador està assegurada contra danys accidentals, danys per caiguda o xoc, danys per humitat (només aigua de pluja), danys electrònics, danys de bateria, desgast, signes d’ús. Tot i això, aquesta cobertura d’assegurança no entrarà en vigor si l’accident ha estat causat per accions intencionades o greument negligents per part de l’arrendatari. En cas d’ús no autoritzat i/o il·lícit de l’objecte de lloguer d’acord amb la clàusula 2a, tampoc no s’aplicarà la cobertura de l’assegurança. La cobertura de l’assegurança només s’aplica a la bicicleta/eBike llogada per l’arrendatari, no als oponents implicats a l’accident. 4.e Dipòsit L’empresa de lloguer exigeix els dipòsits següents en recollir la bicicleta: Citybike, ATB, Kidsbike: 100 euros per bicicleta totes les altres bicicletes: 200€ per bicicleta Remolc: 50 euros per remolc Es paga en efectiu, es bloqueja a la targeta de crèdit o es carrega en compte. El dipòsit només es retindrà o es carregarà en compte en cas de no devolució. Aquest import es reemborsarà a la devolució de lobjecte de lloguer i de lequipament complet. (Definició d’equipament: unitat de control, clau, carregador incl. cable de xarxa, bateria). Un requisit previ per al reemborsament de la fiança després de la finalització del lloguer de conformitat amb el contracte de lloguer és que l’objecte (bicicleta, bicicleta elèctrica, SUP, accessoris) llogat es torni en les mateixes condicions en què es va lliurar. La neteja final està inclosa al preu del lloguer. 4. f Condicions de cancel·lació L’arrendatari podrà cancel·lar la reserva en les condicions següents: Cancel·lació gratuïta fins a les 00:00 hores del dia anterior a la reserva. La data i hora de recepció de la cancel·lació és determinant per a les despeses de cancel·lació. La cancel·lació es pot fer a través del compte de client corresponent o en forma de text a l’adreça de correu electrònic: info@bikesantpere.com. La data i hora de recepció de la cancel·lació seran determinants per a les despeses de cancel·lació. 5 Disposicions generals i dret aplicable 5a Forma escrita, integritat i clàusula de divisibilitat Aquest contracte està subjecte a la forma escrita. Les modificacions i/o suplements també estan subjectes a la forma escrita. No hi ha acords col·laterals verbals. La invalidesa legal de parts i disposicions individuals d’aquestes Condicions Generals de Lloguer no afectarà la seva validesa. 5.b Compensació La compensació amb crèdits a l’arrendador només és admissible amb crèdits indiscutibles o legalment establerts de l’arrendatari. 5.c Elecció del dret aplicable i jurisdicció competent Les disposicions del present contracte es regeixen per la legislació espanyola. El lloc de jurisdicció per a totes les disputes que sorgeixin d’o en relació amb aquest contracte és Barcelona.